Alexia Pagani Donna

Asse ereditario di Alexia

Genitori: Giampi Pagani, Katinka Veladini
Fratelli e Sorelle: Gianluca Pagani, Karin Pagani